Nieuwe wetgeving inzake burenhinder – afstand en onderhoudsplicht bomen en planten

Vanaf 1 september 2021 trad het nieuw Boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in werking naar aanleiding van de modernisering van het goederenrecht.

Zo werd ook aandacht besteed aan het maatschappelijk belang van goede burenrelaties en werd voor het eerst een gecentraliseerde wettelijke regeling voorzien voor de leer van de burenhinder en de regels inzake de afstanden van bomen t.a.v. de scheidingslijn en alle geldende regels in dat kader (onder Titel 5 “Burenrelaties”).

Waar voorheen de regels inzake de afstand van bomen t.a.v. de scheidingslijn en de onderhoudsplicht werden opgenomen in het Veldwetboek worden deze nu in het Nieuw Burgerlijk Wetboek beschreven.

De wet bepaalt alzo dat hoogstammige bomen minstens twee meter van de scheidingslijn moeten staan en dat lagere bomen en planten op een halve meter van de scheidingslijn moeten staan.

Indien er toch bomen of planten op een kortere afstand zijn gevestigd mag u als buur vragen dat deze worden weggehaald, tenzij in het geval dat de boom er al minstens 30 jaar staat of wanneer het verwijderen van de boom volgens de rechter een overdreven en disproportionele maatregel zou zijn die rechtsmisbruik uitmaakt. 

Als buur bent u verplicht om doorgroeiende planten of overhangende takken die over de perceelsgrens terechtkomen te verwijderen binnen de 60 dagen na een ingebrekestelling per aangetekende zending van de nabuur. Indien u als buur hieraan binnen die periode geen gevolg geeft, mag de andere buur zelf overgaan (op kosten van de eigenaar van de beplantingen) tot verwijdering.

U kan als buur ook aan de rechter vragen dat de nabuur de takken of wortels wegsnijdt, tenzij de rechter van mening is dat dit rechtsmisbruik zou uitmaken gelet op de concrete omstandigheden van de zaak.

In dit kader kan uiteraard ook nog steeds beroep worden gedaan op de algemene regel inzake bovenmatige burenhinder en meer bepaald de evenwichtsleer. Buren mogen elkaar geen hinder opleggen die de normale ongemakken van het nabuurschap te boven gaan. U heeft als buur de plicht om uw perceel op zodanige wijze te gebruiken en onderhouden, dat aangrenzende buren geen (bovenmatige) hinder ondervinden, of schade lijden.                

Moesten er nog vragen in dit kader bestaan, kan u steeds een consultatie inplannen via ons secretariaat.