Privacybeleid

Curtis Advocaten BVBA, met zetel te Kerkstraat 23, 3560 Lummen, met ondernemingsnummer 0807.753.444 (hierna Curtis Advocaten) hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van de website en het verlenen van onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Dit privacybeleid geldt in haar algemeenheid alleen voor de persoonsgegevens die Curtis Advocaten als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van de website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacy policy alzo dit document.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten zoals vermeld in deze verklaring is Curtis Advocaten BVBA de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de AVG als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.

Tevens stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan volgende ontvanger binnen de Europese Economische Ruimte:

Informa Europe BVBA
BE0425.259.876
Nieuwelaan 111, 1785 Brussegem – België
info@cicero.be

Novanet BVBA
BE0891.963.104
Sint-Annastraat 22, 3560 Lummen – België
info@novanet.be

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Curtis Advocaten verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Curtis Advocaten in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegegevens die mogelijks worden verwerkt kan je hier terugvinden:

 • Identificatiegegevens;
 • Financiële bijzonderheden;
 • Persoonlijke kenmerken;
 • Beroep en betrekking;
 • Persoonsgegevens vereist in het kader van wettelijke verplichtingen waaraan Curtis Advocaten dient te voldoen.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Curtis Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten op een correcte wijze te leveren.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan alleszins gebeuren voor volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van juridisch advies;
 • Het verstrekken van inlichtingen;
 • Het vervullen van onze wettelijke verplichtingen;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
 • De detectie van bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website;
 • Het doen van statische analyses;

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Curtis Advocaten en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Curtis Advocaten beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

4. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
 • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
 • Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via het e-mailadres info@curtis-advocaten.be hetzij via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Nog vragen? Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.