Betalingstermijnen tussen ondernemingen

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties regelt de rechten en plichten tussen ondernemingen in het kader van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Zo bepaalt deze wet dat de betalingstermijn tussen ondernemingen 30 kalenderdagen bedraagt in het geval dat de partijen geen afwijkende contractuele afspraken zijn overeengekomen.

Zelfs wanneer partijen contractueel een betalingstermijn voorzien, mag deze volgens de wet nooit langer zijn dan 60 kalenderdagen.

De wet voorziet verschillende aanvangsmomenten, afhankelijk van de overeenkomst en omstandigheden, zijnde de dag volgend op:

  • De ontvangst van de factuur;
  • De ontvangt van de goederen of diensten;
  • De aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, waarbij de procedure tot aanvaarding/controle maximaal 30 kalenderdagen mag bedragen.

In de praktijk werd vooral door grote ondernemingen (t.a.v. KMO’s) veel misbruik gemaakt van deze regeling door via contractuele mechanismen de maximale betalingstermijn alsnog te kunnen verlengen. Zo werd in overeenkomsten een verificatieprocedure van 30 kalenderdagen voorzien, waardoor de betalingstermijn pas na deze 30 kalenderdagen begon te lopen en de betalingstermijn de facto werd verlengd naar 90 kalenderdagen i.p.v. 60 kalenderdagen. Ook werden contractuele afspraken gemaakt omtrent de ontvangstdatum van de factuur.

Ter bescherming van de KMO’s die hierdoor te lang op betalingen moesten wachten, worden deze mechanismen met de nieuwe wet van 30 augustus 2021 grondig beperkt.

Zo wordt in de nieuwe wet van 30 augustus 2021 het onderscheid tussen kleine en grote ondernemingen van tafel geveegd, en geldt het wettelijke maximum van 60 kalenderdagen in alle transacties die worden beheerst door het Belgisch recht, ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen.

Indien partijen alsnog een langere betalingstermijn voorzien dan 60 kalenderdagen, dan zal de betalingstermijn van rechtswege teruggebracht worden (en lopen er automatisch intresten).

Bovendien bepaalt de nieuwe wet dat de termijn van de ingevoerde verificatieperiode inbegrepen dient te zijn in de betalingstermijn, zodat het maximaal van 60 kalenderdagen niet meer kan omzeild worden. Ook voorziet de wet in een verbod op contactuele afspraken omtrent de ontvangstdatum van de factuur.

Wanneer van toepassing?

De wetswijziging werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2021 en zal in werking treden op 1 februari 2022.

Vanaf deze datum moeten uw contracten en algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de voornoemde wetgeving. Wij kunnen u hiermee helpen.