Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van juridische dienstverlening Curtis Advocaten

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen onszelf en de cliënt – opdrachtgever. De opdrachtgever – cliënt bevestigt dat hij /zij voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Elke inhoudelijke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren met akkoord van beide partijen alvorens van toepassing te zijn. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk verworpen, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen in bijzondere voorwaarden.

Artikel 2: Betalingen en prijzen

2.1. Curtis Advocaten zal voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten of provisies vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt – opdrachtgever betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan de afrekening per behandeld dossier of de gedetailleerde staat van kosten en ereloon. De voorschotten worden geraamd volgens te verwachten inspanningen en kosten. In de eindfactuur houdende de afrekening in het dossier van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Tussentijds kan door het advocatenkantoor steeds een afrekening opgesteld worden van kosten en erelonen, dit kan tevens steeds op vraag van de cliënt zelf.
2.2. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, binnen de 15 dagen vanaf factuurdatum betaalbaar op onze exploitatiezetel, gelegen te 3560 Lummen, Kerkstraat 23. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.
2.3. Elke niet-tijdig betaalde provisie of factuur geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het laattijdig betaalde bedrag met minimum van 125 EUR alsook een intrest aan 10% per jaar met een minimum van 50 EUR en dit onverminderd gerechts- of andere kosten die worden veroorzaakt door de wanbetaling en invordering van openstaande bedragen.
Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
2.4. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar, zelfs deze die nog niet-vervallen zijn, en heeft Curtis Advocaten het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd aanspraak tot schadeloosstelling.
2.5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, de tussentijdse afrekening of eindafrekening moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd protesteren, bij gebreke waaraan de cliënt geacht wordt akkoord te gaan.
2.6. Onze prijzen zijn herzienbaar indien de marktprijzen en meer bepaald het indexcijfer der consumptieprijzen minstens met 5% gestegen is.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Curtis Advocaten kan door de cliënt – opdrachtgever nimmer aangesproken worden voor meer dan waarvoor zij verzekerd en gedekt wordt in beroepsaansprakelijkheid en haar aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitbetaald door haar verzekeraar beroepsaansprakelijkheid. Curtis Advocaten is nooit aansprakelijk voor de prestaties van derden waarop zij een beroep zou doen.

Artikel 4: Bescherming van Persoonsgegevens – GDPR

Alle persoonsgegevens die tussen partijen worden uitgewisseld en in de overeenkomst zijn opgenomen, worden door de partijen behandeld overeenkomstig het toepasselijk recht inclusief de Verordening (EG) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR). Dergelijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden van en de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om dergelijke gegevens te corrigeren, indien noodzakelijk. Indien de opdrachtgever vragen heeft over de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens, dient hij deze in te dienen bij de verwerker.

Artikel 5: strijdige of niet afdwingbare bepalingen.

Indien een bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden niet afdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 6: Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg-Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, onverminderd het recht van Curtis Advocaten om het geschil voor de woonplaats van verwerende partij te brengen.